BASES DEL XI CERTAMEN Paraules a Icària
[descarregar les bases en PDF]

PARTICIPANTS

El certamen està obert a la participació de totes aquelles persones físiques que en tinguin coneixement, sense limitació d’edat, nacionalitat o residència.

PREMI

L’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí atorgarà al guanyador de cadascuna de les categories una dotació econòmica de 2.000 EUR (subjecta a retenció de l’IRPF, segons s’escaigui) i un guardó consistent en una reproducció de l’escultura «Paraules a Icària», obra de l’escultora Sònia Benítez.

Per altra banda, EDICIONS SARAGOSSA atorgarà com a premi la signatura d’un contracte d’edició per a la publicació de 500 exemplars de l’obra guanyadora de la categoria El cistell i de 300 exemplars de l’obra guanyadora de la categoria Ritmes, segons el que preveuen les presents bases i la Llei de Propietat Intel·lectual. Això comporta que els participants accepten que EDICIONS SARAGOSSA divulgui públicament la seva obra en cas que resulti guanyadora.

 

La dotació econòmica que atorgarà el Districte de Sant Martí s’abonarà mitjançant transferència bancària al compte que els guanyadors designin a l’efecte i queda condicionada a l’existència de crèdit suficient a la partida pressupostària 0610-48101-33411 del Pressupost de 2019.

 

CATEGORIES

El certamen es divideix en dues categories corresponents a dues de les col·leccions d’Edicions Saragossa:

 

I. El cistell. Narrativa i cròniques amb diferents eixos temàtics:

Narracions de ficció arrelades en un lloc, tradició i/o costums de les nostres terres.

Esdeveniments de la pròpia vida: vivències, sentiments, records, petites i/o grans històries.

 

II. Ritmes. Poesia.

Requisits de participació:

Els originals seran escrits en llengua catalana o castellana.

Cada persona pot presentar únicament un original per a cada categoria.

Els originals han de ser inèdits i no premiats en altres certàmens o concursos, ni publicats a Internet.

Els originals s’han de presentar mecanografiats a doble espai amb lletra:

Times New Roman, cos 12, o en Arial, cos 10, en fulls DIN-A4 a una cara (de 1.850 caràcters).

L’extensió del text variarà segons la categoria:

El cistell: mínim 125 folis i màxim 250 folis

Ritmes: mínim 40 poemes i màxim 100 poemes

Els originals han d’anar encapçalats per un títol.

 

S’haurà de presentar un pendrive que contingui l’obra en un document en format Pdf i en un document en format Word. En ambdós documents hi haurà de constar:

«Paraules a Icària»

Títol de l’obra original i categoria a la qual es presenta

Pseudònim de la persona autora

Juntament amb el pendrive s’haurà de presentar:

Una carta dirigida a Edicions Saragossa indicant expressament: «Conec les bases de la present convocatòria del Certamen Paraules a Icària i accepto complir-les», signat amb el pseudònim.

També s’ha d’entregar un sobre, tancat, de mida quartilla, amb el títol de l’original i, a dintre, un full amb les dades de la persona autora: nom, cognoms, data de naixement, adreça, NIF, telèfon i correu electrònic (si en té). En aquest full la persona autora de l’obra haurà d’indicar expressament: «Dono el meu consentiment a l’Ajuntament de Barcelona i a Edicions Saragossa perquè facin el tractament de les meves dades per a l’atorgament del premis del Certamen literari Paraules a Icària en cas que la meva obra resulti guanyadora, així com a la seva divulgació pública, de conformitat amb els termes establerts en les Bases particulars del Certamen», signat amb el seu nom autèntic.


TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
Els originals s’hauran de lliurar en la forma establerta a Edicions Saragossa, apartat de correus 64007, de Barcelona. El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació s’iniciarà l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’anunci de convocatòria, un cop aprovades definitivament aquestes bases, i finalitzarà el 30 de novembre de 2018. S’admetran els sobres que portin segell de correus amb data compresa dins del termini indicat.


CRITERIS DE VALORACIÓ PER A CADA CATEGORIA
a) El cistell: Valorarà l’agilitat i originalitat de l’obra i la possibilitat d’activar el pensament i la imaginació, de despertar emocions i sentiments i de fer passar bones estones als lectors.
b) Ritmes: Valorarà la musicalitat, l’originalitat en el fons i la forma, i la capacitat d’emocionar i d’evocar sentiments, així com l’estructura global de l’obra.


RESOLUCIÓ I PAGAMENT
El regidor del Districte de Sant Martí atorgarà els premis, a proposta dels jurats de cadascuna de les categories.

La comunicació dels resultats i el lliurament dels premis es farà durant la celebració que tindrà lloc el dia 28 de febrer de 2019.

EDICIONS SARAGOSSA · Tel. 608 59 71 66 · rosa@edicionssaragossa.cat