BASES PARTICULARS DEL XII CERTAMEN “PARAULES A ICÀRIA”

1. Objecte i finalitats:
L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació del XII certamen literari “Paraules a Icària”, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí i Edicions Saragossa, que es convoca amb la finalitat de promoure la creació literària i fomentar el plaer de la lectura. Aquest certamen es divideix en dues categories.
El certamen s’efectua en règim de concurrència pública, mitjançant la convocatòria de concurs. La gestió del certamen s’efectuarà respectant els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència.

2. Participants:
El certamen està obert a la participació de totes aquelles persones físiques que en tinguin coneixement, sense limitació d’edat, nacionalitat o residència.

3. Premi:
L’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí atorgarà a la persona guanyadora de cadascuna de les categories una dotació econòmica de 2.000 euros (subjecta a retenció de l’IRPF, segons s’escaigui) i un guardó consistent en una reproducció de l’escultura “Paraules a Icària”, obra de l’escultora Sònia Benítez
Per altra banda, Edicions Saragossa atorgarà com a premi la signatura d’un contracte d’edició per a la publicació de 500 exemplars de l’obra guanyadora de la categoria El cistell i de 300 exemplars de l’obra guanyadora de la categoria Ritmes, segons el que preveuen les presents bases i la Llei de Propietat Intel·lectual. Això comporta que les persones participants accepten que Edicions Saragossa divulgui públicament la seva obra en cas que resulti guanyadora.
La dotació econòmica que atorgarà el Districte de Sant Martí s’abonarà mitjançant transferència bancària al compte que les persones guanyadores designin a l’efecte i queda condicionada a l’existència de crèdit suficient a la partida pressupostària 0610-48101-33411 del Pressupost de 2020.

4. Condicions i requisits de participació:

4.1. Categories: El certamen es divideix en dues categories corresponents a dues de les col·leccions d’Edicions Saragossa:

I. El cistell. Narrativa i cròniques amb diferents eixos temàtics:
Narracions de ficció arrelades en un lloc, tradició i/o costums de les nostres terres.
Esdeveniments de la pròpia vida: vivències, sentiments, records, petites i/o grans històries.

II. Ritmes: Poesia.

4.2. Requisits de participació:
Els originals seran escrits en llengua catalana o castellana.
Cada persona pot presentar únicament un original per a cada categoria.
Els originals han de ser inèdits i no premiats en altres certàmens o concursos, ni publicats a Internet.
Els originals s’han de presentar mecanografiats a doble espai amb lletra Times New Roman, cos 12, o en Arial, cos 10, en fulls DIN-A4 a una cara (de 1.850 caràcters).

L’extensió del text variarà segons la categoria:
– El cistell: mínim 125 folis i màxim 250 folis
– Ritmes: mínim 40 poemes i màxim 100 poemes
Els originals han d’anar encapçalats per un títol.

S’haurà de presentar un pendrive que contingui l’obra en un document en format Pdf i en un document en format Word. En ambdós documents hi haurà de constar:
– «Paraules a Icària»
– Títol de l’obra original i categoria a la qual es presenta
– Pseudònim de la persona autora

Juntament amb el pendrive s’haurà de presentar:
– Una carta dirigida a Edicions Saragossa indicant expressament: «Conec les bases de la present convocatòria del Certamen Paraules a Icària i accepto complir-les», signat amb el pseudònim.
– També s’ha d’entregar un sobre, tancat, de mida quartilla, amb el títol de l’original i, a dintre, un full amb les dades de la persona autora: nom, cognoms, data de naixement, adreça, NIF, telèfon i correu electrònic (si en té). En aquest full la persona autora de l’obra haurà d’indicar expressament: «Dono el meu consentiment a l’Ajuntament de Barcelona i a Edicions Saragossa perquè facin el tractament de les meves dades per a l’atorgament del premis del Certamen literari Paraules a Icària en cas que la meva obra resulti guanyadora, així com a la seva divulgació pública, de conformitat amb els termes establerts en les Bases particulars del Certamen», signat amb el seu nom autèntic.

4.3. Termini i lloc de presentació:
Els originals s’hauran de lliurar en la forma establerta a Edicions Saragossa, apartat de correus 21110, de Barcelona. El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació s’iniciarà l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’anunci de convocatòria, un cop aprovades definitivament aquestes bases, i finalitzarà el 30 de novembre de 2019. S’admetran els sobres que portin segell de correus amb data compresa dins del termini indicat per presentar els treballs.

5. Criteris de valoració per a cada categoria, el Jurat tindrà en compte:
a) El cistell: Valorarà l’agilitat i originalitat de l’obra i la possibilitat d’activar el pensament i la imaginació, de despertar emocions i sentiments i de fer passar bones estones a les persones lectores.
b) Ritmes: Valorarà la musicalitat, l’originalitat en el fons i la forma, i la capacitat d’emocionar i d’evocar sentiments, així com l’estructura global de l’obra.

6. Resolució i pagament:
La Regidoria del Districte de Sant Martí atorgarà els premis, a proposta dels jurats de cadascuna de les categories.

6.1. Composició dels jurats:
Hi haurà dos jurats que decidiran els resultats del Certamen, un per a cada categoria. Cadascun estarà constituït per cinc membres, amb la següent composició: una persona representant d’Edicions Saragossa, una persona representant del Districte de Sant Martí i tres persones relacionades amb el món de la cultura i les arts, dues de les quals hauran de viure al Districte de Sant Martí. La seva composició es farà pública durant l’acte de lliurament dels premis.

6.2. Elecció de les persones guanyadores del certamen:
Entre totes les propostes presentades i que compleixin els requisits assenyalats, el Jurat proposarà un únic guardó de cada categoria i es reservarà la facultat de proposar declarar deserta qualsevol categoria si ho considera oportú. La proposta del jurat es prendrà per majoria simple.
Les propostes dels resultats s’hauran de reflectir en un document signat per tots els membres del Jurat com a màxim el 20 de febrer de 2020.

6.3. Lliurament dels premis:
La comunicació dels resultats i el lliurament dels premis es farà durant la celebració que tindrà lloc el dia 27 de febrer de 2020, a les 19h., a la Sala d’Actes de l’Ajuntament del Districte de Sant Martí (plaça de Valentí Almirall, núm. 1 – 08018 de Barcelona). En cas que aquesta data hagués de ser modificada, en l’anunci de convocatòria o anunci posterior publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, si fos el cas, se’n donarà publicitat, així com a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona i a les pàgines web d’Edicions Saragossa. En l’acte de lliurament dels premis es donarà a cada persona guanyadora un guardó i dies després, mitjançant transferència bancària, l’import de la dotació econòmica, al qual s’haurà deduït la retenció de l’IRPF que correspongui. El pagament de la dotació econòmica es realitzarà un cop acreditat que la persona guanyadora es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona i la resta d’Administracions i de la Seguretat Social.

D’altra banda, en el termini de dos mesos des de la resolució del certamen, se signarà el contracte d’edició de les obres guanyadores amb els requisits indicats en les presents bases. La publicació de les obres premiades es durà a terme abans de setembre de 2020. L’organització podrà requerir l’assistència de les persones guanyadores en els actes de presentació i de promoció de la seva obra.

Contra la resolució d’atorgament dels premis es podrà interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldessa en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de l’acte de comunicació dels resultats i lliurament dels premis. Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s’entendrà produïda quan hagin transcorregut tres mesos des de l’endemà de la seva interposició sense que s’hagi notificat cap resolució expressa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjats Contenciós Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït l’acte presumpte.
Un cop transcorregut aquest termini, els originals no premiats es destruiran i no es tornaran als seus autors. També seran destruïts els fulls lliurats dins d’un sobre per les persones autores no premiades en el que hi han facilitat les seves dades identificatives i de contacte.

7. Autoria dels originals participants:
Les persones participants garantiran l’originalitat de l’obra que presentin, de la qual tindran l’autoria a tots els efectes, així com que no és còpia ni adaptació de cap altra obra de similars característiques. En aquest sentit, la persona participant serà l’única responsable de les possibles reclamacions o accions judicials o extrajudicials que es puguin dur a terme contra l’organització per aquests motius i conceptes i assumirà les despeses generades en defensa de l’organització, si s’escau.
En cas de comprovar-se que les persones guanyadores no són autores de les obres originals, estan obligades a retornar a l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí l’import de la dotació econòmica atorgada com a premi i el guardó lliurat, sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin. Per fer efectiu l’import a retornar, al qual s’afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària. En aquest supòsit, Edicions Saragossa també quedarà lliure de l’obligació d’editar el llibre.

8. Limitacions i restriccions:
Queda prohibida la utilització de marques, denominacions o signes distintius aliens tant pel que fa al títol com al contingut de les obres presentades i la vulneració de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual d’obres alienes.
L’organització queda facultada per a no admetre o per a invalidar la participació dels originals que suposin un atemptat contra la dignitat de les persones o vulnerin drets i valors reconeguts en la Constitució i l’Estatut, especialment en allò relatiu a la infantesa, la joventut, la dona, l’apologia del terrorisme o la discriminació per raons de sexe, religió, orientació sexuals, etc. i, en general, que vulnerin les normes vigents.

9. Cessió de drets de les persones guanyadores:
Les persones autores premiades s’obliguen a subscriure els contractes d’edició amb cessió dels drets d’explotació sobre l’obra premiada i altres documents que calguin per a formalitzar oportunament aquestes cessions, sota les condicions essencials que s’indiquen a continuació:

a. El guanyador o guanyadora s’obliga a cedir a l’editorial els drets de reproducció, distribució i venda en forma de llibre de l’obra guanyadora per a la seva explotació comercial en la llengua en la qual s’hagués escrit l’obra guanyadora (català o castellà) i per a l’àmbit territorial de la Unió Europea, pel temps de vigència del contracte que se signi
b. La cessió serà amb caràcter d’exclusiva en qualsevol de les modalitats d’edició en suport paper: tapa dura, cartoné, edicions econòmiques o de butxaca, fascicles, edicions il·lustrades, de luxe, de bibliòfil, fascicles, il·lustrades, especials per a empreses o altres editorials, per a escoles o qualsevol altra que s’estimés oportuna per facilitar la màxima difusió de l’obra.
c. Així mateix, la persona guanyadora cedirà en exclusiva el dret a explotar l’obra a través de qualsevol altre mitjà ja sigui mitjançant suport magnètic, digital, e-book, suports sonors, serialització radiofònica, radiodifusió, accés en línia, etc., sempre que no impliquin transformació de l’obra.
d. Dins del marc dels drets cedits a l’editorial en aquest acord, s’inclourà el dret de traducció i edició de l’obra en qualsevol llengua oficial espanyola. Si transcorreguts cinc anys des de la publicació de l’obra en l’idioma original de la mateixa, l’editorial no l’hagués publicat en totes les llengües espanyoles oficials previstes en el contracte, la persona guanyadora podrà resoldre-ho respecte de les llengües en les quals no s’hagi publicat.
e. La dotació econòmica del premi no va a compte dels drets d’autoria i, per tant, l’editorial pagarà aquests drets a partir del primer exemplar venut de l’obra un cop editada.
f. Edicions Saragossa podrà efectuar l’explotació dels drets sobre l’obra premiada directament per si mateixa o amb qualsevol altra societat, en exclusiva o no, amb els quals subscriurà els acords que siguin necessaris per a possibilitar-ne la millor explotació i execució, tant a Espanya com a l’estranger.

10. Drets d’imatge:
L’organització es reserva el dret d’utilitzar el nom i la imatge de les persones guanyadores del certamen per a divulgar-lo i en l’edició de l’obra, sense contraprestació econòmica.

11. Altres drets:
L’organització es reserva el dret d’evitar que sobre aquest certamen s’estableixin sistemes d’especulació o de negocis i el dret d’exercir totes les accions legals necessàries per a posar-hi fi.

12. Protecció de dades:
Les dades facilitades per les persones participants al certamen únicament seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona i per Edicions Saragossa amb la finalitat de donar compliment a les obligacions pròpies del certamen per atorgar els premis. Un cop que els respectius jurats hagin decidit quines són les obres guanyadores de cadascuna de les categories, en l’acte de comunicació dels resultats i lliurament dels premis es farà públic el nom de les persones guanyadores. Les dades identificatives de les persones guanyadores seran tractades, per una banda, per l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí per a la tramitació de l’expedient d’execució de la despesa que caldrà tramitar per tal de fer el pagament de la dotació econòmica, seran incloses al fitxer-LOPD 022 “Tercers (comptabilitat)” en exercici de potestats municipals i es comunicaran a l’Agència Tributària les retencions practicades. Per altra banda, les dades identificatives de les persones guanyadores seran tractades també per Edicions Saragossa amb la finalitat de subscriure els contractes d’edició de les obres guanyadores, publicar les obres i difondre els actes de presentació i promoció de les obres que en el seu cas es puguin realitzar. Les dades no seran cedides a tercers, tret d’obligació legal o consentiment exprés del titular de les dades.
Les dades de les persones participants que no hagin resultat guanyadores no seran tractades i seran suprimides quan la resolució d’atorgament dels premis hagi esdevingut ferma.
Les persones titulars de les dades personals tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets sobre les mateixes, d’acord amb la normativa de protecció de dades.
Es pot consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
El responsable del tractament de dades per part d’Edicions Saragossa serà O3 BCN PACKAGERS, S.L., amb domicili a la Rambla del Poblenou, 34 . 3er. 1a., de Barcelona.

13. Acceptació de les bases:
El fet de prendre part en aquest certamen comporta l’acceptació d’aquestes bases. Les persones convocants resoldran qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.