Avís legal

Inici / Avís legal

Informació a l’Usuari
Usuari és qui accedeix a aquest web. Això implica l’acceptació total de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal des del mateix moment de l’accés. Aquest Avís Legal pot sofrir modificacions, pel que l’Usuari ha de llegir-lo atentament sempre que accedeixi a aquest web.

Política de Privadesa
O3BCN Packagers SL (en endavant, “Edicions Saragossa”) informa a l’Usuari que compleix amb la vigent normativa de Protecció de Dades, especialment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002 i la RGPD: Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. D’acord amb el disposat en aquesta normativa, Edicions Saragossa només recull les dades rigorosament necessàries per a oferir els serveis relatius a les seves activitats, juntament amb les altres activitats, prestacions i serveis atribuïts per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis de jurisprudència, legislació, o dels criteris determinats per l’autoritat competent a cada moment. En aquest cas, Edicions Saragossa es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment d’accedir a aquest web.

Confidencialitat
Qualsevol dada proporcionada mitjançant formulari o correu electrònic serà tractat segons la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i tindran en qualsevol cas caràcter confidencial per al personal d’Edicions Saragossa que ho gestioni.

Voluntarietat
Informem a l’Usuari que les respostes a les qüestions sol·licitades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest web tenen caràcter voluntari. La no complementació de certes dades requerides pot implicar la impossibilitat d’accés al servei sol·licitat.

Conseqüència
A través de la implementació dels formularis relatius a serveis prestats per Edicions Saragossa inclosos aquest web, l’Usuari accepta la inclusió i tractament de les dades que proporcioni en un fitxer de Dades de Caràcter Personal, del qual és titular Edicions Saragossa, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de dades de l’Usuari
L’Usuari podrà exercitar, respecte de les dades subministrades mitjançant els formularis relatius a serveis prestats per Edicions Saragossa inclòs aquest web, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. L’Usuari podrà exercitar dites dretes mitjançant una sol·licitud escrita i signada, i acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:
O3BCN Packagers SL
(Protecció de Dades Personals)
Rambla del Poblenou, 32. 3er 2a. 08005 Barcelona
Si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mig, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a Edicions Saragossa en l’adreça indicada.

Dades conservades, durada i finalitat
Edicions Saragossa guarda durant el temps necessari exclusivament dades de contacte de caràcter bàsic, com són el nom, cognom i correu electrònic. Edicions Saragossa és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Edicions Saragossa, i tenen la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses. Aquesta informació és rebuda per Edicions Saragossa i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.
Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6), anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10), segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

Compromís de l’usuari
La introducció de dades en algun dels formularis situats en aquest web implica l’acceptació de les presents condicions d’ús i Política de Privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i Avís Legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en aquest web.

Baixa de la llista de distribució
Ocasionalment, Edicions Saragossa envia un correu electrònic informatiu relatiu a les novetats mostrades en aquest web. En qualsevol moment l’Usuari pot donar-se de baixa de la llista de distribució enviant un correu electrònic a info@edicionssaragossa.cat.

Responsabilitats de l’Usuari per ús i contingut
Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús.